<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="936"%> ---Welcome to www.china-lanxiang.com---
 


 
 
 
   
 
XIAMEN LANXIANG IMPORT & EXPORT CO., LTD.
ADD:1303, HONGYE BUILDING, NO.201 NORTH HUBIN RD., XIAMEN 361012, CHINA
TE L:0592-5037971 5037972 5098972 5097898 5095898 FAX:0592-5093899
Email: info@china-lanxiang.com http:// www.china-lanxiang.com